B-Mature | The Bigger Picture

B-Mature | The Bigger Picture

Wij geloven dat we verbeteringen niet los kunnen zien van het grotere geheel. Een verbetering staat daarbij nooit op zichzelf maar moet leiden tot een punt op de horizon. Veranderen brengt (net als ondernemen) nu eenmaal risico’s met zich mee in zowel positieve als negatieve zin. Dit punt op de horizon wordt gevormd door de missie, visie en strategie van de organisatie. Om meer inzicht te geven in hoe wij tegen het groter geheel aankijken geven we op deze pagina een inkijkje in hoe wij de wereld graag zien en wat onze uitgangspunten zijn.

De verbetercyclus

Missie visie en strategie

De verbetercyclus

Op strategisch niveau worden de missie, visie en strategie van de organisatie bepaald. Deze worden vertaald naar tactische doelstellingen voor de komende jaren. Op operationeel niveau vinden de werkzaamheden plaats op basis van de afgeleide subdoelstellingen. Het zijn cycli die zichzelf continu herhalen en leiden tot een hogere volwassenheid van de organisatie, tenminste: als de goede dingen goed worden gedaan.

Maar hoe dragen de huidige werkzaamheden bij aan de missie, visie en strategie? In hoeverre worden de doelstellingen en de verbeteringen ook daadwerkelijk gerealiseerd met de huidige werkzaamheden? Wat is de toegevoegde waarde van wat de organisatie doet en waar bevinden zich de operationele risico’s die succes in de weg staan?

De verbetercyclus helpt bij het continu doorvoeren van verbeteringen binnen de organisatie. Daarbij worden steeds de volgende stappen onderscheiden:

  1. De doelstellingen
  2. De analyse
  3. Het verbetervoorstel
  4. De implementatie
  5. De evaluatie

The Bigger Picture

De markt staat onder druk en iedereen is op zoek naar omzetverhoging, kostenefficiëntie en imagoverbetering. Het succes van de organisatie hangt hierbij af van interne en externe factoren aan de ene kant en kansen en bedreigingen aan de andere. Deze factoren kunnen niet afzonderlijk worden bekeken als echt gestreefd wordt naar een volgende volwassenheidsfase van de organisatie.

The Bigger Picture

The Bigger Picture

B-Mature hanteert hierbij als uitgangspunt “The Bigger Picture”. Een door ons ontwikkeld model op basis van de Waardeketen en het 5 Krachten Model van Michael Porter aangevuld met dat wat echt bijdraagt aan de doelstellingen, de primaire en de secundaire processen: personeel, informatie en materieel die altijd gericht moeten zijn op de omzet, het imago en de kosten. Op basis daarvan stellen we concrete verbeteringen voor.

Interne factoren
Grofweg zijn het de primaire processen van de organisatie die zorgen voor de omzet, de secundaire processen ondersteunen de primaire processen en veroorzaken de (noodzakelijke) kosten. Het personeel, de informatie en het materieel zorgen voor het imago van de organisatie en maken het geheel werkend.
De zaken die intern al goed worden gedaan moeten worden behouden of moeten worden versterkt en de zaken die nog niet goed genoeg zijn moeten verbeterd worden.

Externe factoren

Bij de externe factoren staan natuurlijk de afnemers centraal, bij alles wat de organisatie doet houdt zij de klant als belangrijkste “stakeholder” in het vizier. Organisaties hebben hierbij te maken met allerlei kansen en bedreigingen van buitenaf, die inzichtelijk moeten zijn om ze te kunnen beheersen. Maar organisaties hebben ook te maken met concurrenten en de substituten die ervoor zorgen dat potentiële afnemers veel, soms te veel, keuze hebben. Hoe kan de organisatie zich nog onderscheiden en hoe kunnen die klanten zo goed mogelijk bedient worden, zijn vragen die gesteld worden. Daarnaast leveren de leveranciers niet alleen aan u maar wellicht ook aan concurrenten en iedereen heeft te maken met de wet- en regelgeving.

Management Toolkit

Verbeter kwadrant

Verbeterkwadranten

B-Mature maakt gebruik van management modellen, methodieken en best practices die zich in de praktijk hebben bewezen. We noemen dit onze Management Toolkit. De modellen, methodieken en best practices die wij gebruiken om tot concrete verbeterplannen te komen kunnen we plotten op de verbeterkwadranten (die veel weg hebben van de SWOT-analyse). De onderdelen van onze Management Toolkit leveren inzicht in:

  1. Externe kansen en/of bedreigingen;
  2. Interne sterke punten en/of verbeterpunten;
  3. Externe kansen en/of interne sterke punten;
  4. Externe bedreigingen en/of interne verbeterpunten;
  5. Of aan alle vier de kwadranten.

Onze bedrijfskundige analyses en adviezen, die tot concrete verbeteringen leiden, nemen “The Bigger Picture” en de “Verbeterkwadranten” als impliciete uitgangspunten en we analyseren zowel de interne en externe factoren als de kansen en bedreigingen met de best passende Management Toolkit om uw organisatie naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen. Hierbij nemen we omzetverhoging, kostenefficiëntie en/of imagoverbetering als ultieme doelstellingen waarbij het personeel, de informatie en het materieel een belangrijke rol spelen omdat zij er voor zorgen dat de doelstellingen worden bereikt.

Groeien naar de volgende volwassenheidsfase gebeurt niet in één keer maar op basis van meerdere kleine stappen met concrete heldere verbeterpunten en een meerjaren samenwerking: volwassen worden kost nu eenmaal tijd.

Neem contact met ons op zodat we uit kunnen leggen wat we voor u kunnen betekenen.