Complexiteit: Het totaal gevraagde budget

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Het totaal gevraagde budget

Het totaal gevraagde budget voor de verandering wegen we mee omdat die inzicht geeft in de waarde die de verandering heeft. Deze kan worden afgezet tegen de baten zoals ze in de business case zijn verwoord.

Hoewel we een standaard 5-puntsschaal gebruiken, kunnen we de variabelen aanpassen aan de organisatie. Zo zal voor de ene organisatie € 500.000 een immens budget zijn terwijl andere organisaties niet wakker liggen van een miljoen of meer. Zet de 5-puntsschaal af tegen de omzet van de eigen organisatie.

Het totale budget omvat alle kosten die met de verandering gemoeid zijn. Dit kan zowel de aanschaf van materieel zijn als de inzet van personeel, zoals de kosten voor een project manager. Hierbij kan tevens onderscheid gemaakt worden in externe en interne kosten. Externe kosten zijn die kosten die specifiek voor de verandering gemaakt worden (bijvoorbeeld het inhuren van een externe project manager) terwijl de interne kosten de kosten zijn die veelal indirect en nauwelijks inzichtelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de uren die het eigen personeel kost om aan de verandering te werken.

Om de kosten tegen de baten af te kunnen wegen, moeten we deze kosten zoveel mogelijk inzichtelijk krijgen en meewegen in het budget.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.