Verander complexiteit: Ervaring van de project manager

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Ervaring van de project manager

Als het project van groot belang is, erg complex of veel risico’s met zich meedraagt dan wil je daar een ervaren project manager opzetten. Deze project manager heeft niet alleen zijn certificaten maar heeft veel vergelijkbare projecten met succes afgerond.

Natuurlijk moet iedere project manager ervaring opdoen dus minder belangrijke, minder complexe of minder risicovolle projecten kun je overlaten aan een minder ervaren project manager. Misschien kun je voor hem of haar een ervaren project manager als buddy inschakelen zodat ze de kneepjes van het vak sneller kunnen leren.

In de praktijk is iedereen met een Prince2-certificaat een project manager maar dat is natuurlijk niet het geval. De opleiding moet op orde zijn, er moet veel ervaring inzitten en de zachte kant moet ook goed tussen de oren zitten.
Maak niet de vergissing dat een inhoudelijk expert voor de verandering ook direct een project manager is. Dat kan wel, maar is zelden het geval.

Verander complexiteit: Kennis en ervaring binnen de organisatie

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Kennis en ervaring binnen de organisatie

Medewerkers die vaker projectmatig werken of die weten welke standaard project management methodieken bestaan en hoe ze die toe kunnen passen hebben meer kennis en ervaring en weten wat er van hen verwacht wordt.

Dat geldt voor de individuele medewerker maar geldt ook voor de totale organisatie. Een organisatie die zelden projectmatig werkt of die geen standaarden heeft, heeft weinig ervaring met veranderingen. Dit verhoogd de complexiteit omdat je je, naast de inhoud, ook op de methodiek moet richten. Een organisatie die niet gewend is te werken met Plannen van Aanpak zal zich eerst de methode eigen moeten maken. Nog nooit in een stuurgroep gezeten? Dan moet je uitzoeken wat de rol van de stuurgroep is.

Verander risico: Opdrachtgever heeft weinig ervaring met projecten

Vandaag gaan we in op het risico: Opdrachtgever heeft weinig ervaring met projecten

Opdrachtgeverschap houdt niet alleen op papier wat in maar moet er ook op toezien dat het project goed verloopt. Je doet het immers voor hem of voor haar. Heeft de opdrachtgever weinig ervaring met projecten dan loop je de kans dat er vooraf onvoldoende duidelijk is wat de verwachtingen zijn. Welk doel streven we na, welke eisen stellen we aan het resultaat?

Hoe complexer de opdracht hoe beter de opdrachtgever zijn rol moet pakken. Er moeten keuzes gemaakt worden en daar kan niet altijd lang op worden gewacht. De opdrachtgever moet ook verantwoording afleggen over de tussentijdse resultaten en over het uiteindelijke resultaat. Duidelijke communicatie en afstemming is nodig voor het succes van het project.

Weinig ervaring met opdrachtgeverschap kan invloed hebben op het budget (als er onrealistisch weinig budget is aangevraagd), met de tijdslijnen (als onrealistische tijdslijnen zijn afgegeven) of op het resultaat (als een onrealistisch resultaat wordt verwacht).

Verander risico: Onvoldoende ervaring binnen de stuurgroep

Vandaag gaan we in op het risico: Onvoldoende ervaring binnen de stuurgroep

Een stuurgroep is geen blok aan je been. Tenzij de stuurgroep uit onervaren leden bestaat en de voorzitter van de stuurgroep zijn rol niet pakt. Dan gaat de stuurgroep meer om de vorm dan om de inhoud. Men verzandt in ellenlange discussies over non-issues. Men kan of durft niet zelf te beslissen over belangrijke punten.

Onvoldoende ervaring zorgt ervoor dat de tijdslijnen onder druk komen te staan en dat het resultaat straks volledig afwijkt van wat de opdrachtgever gewenst heeft. De stuurgroep kan immers andere keuzes maken dan keuzes in het belang van de opdrachtgever.

Maak een keuze: of je zet de opdrachtgever in de stuurgroep zodat hij of zij zelf kan ingrijpen. Of je laat hem of haar er bewust buiten zodat jij kunt escaleren als de stuurgroep niet goed functioneert.